Oil and Gas
Back to the course catalogue

Opplæring i rett bruk av åndedrettsvern

Course information

Target group:

Sykepleiere og sikkerhets-personell offshore, men vil også være egnet for andre med oppgaver og ansvar knyttet til valg og bruk av åndedrettsvern.

Description:

En velfungerende ansiktsmaske kan utgjøre en livsviktig forskjell.  

I flere arbeidsoperasjoner utgjør åndedrettsvern den siste kritiske barriere for å beskytte arbeidstaker mot helseskade. Erfaringer sier at kunnskapen om maskebruk generelt er varierende og at feilkildene er mange. Det er avgjørende at rett maskestørrelse brukes på rett måte, at rett filter er montert, at masken er i god stand og at den faktisk slutter tett.

 

Arbeidsmiljøloven, Forskriften, 1425- 1993-05-24: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen§ 7. Krav til personlig verneutstyr pkt 2, sier: "Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som anvendes på arbeidsplassen til enhver tid gir fullt forsvarlig vern."

 

Flere organisasjoner, blant andre Norsk Olje og Gass erkjenner at det er lav kunnskap og en del ukultur når det gjelder maskebruk. De har derfor, som et av flere tiltak utarbeidet retningslinjer vedrørende testing og dokumentasjon av masketetthet.

 

Opplæring av HMS personell er med på å sikre rett bruk. Utarbeidelse og implementering av detaljert prosedyre er et skritt i riktig retning.

 

Innhold

- Veilede om rett valg og bruk av maske

- Veilede om rett valg og skifte av filter

- Veilede om vedlikehold av åndedrettsvern

- Veilede i utføring av selvtesting av masketetthet, og hvordan dette kan bruks offshore til en systematisk kontroll av åndedrettsvern

- Informere om kvantitativ tetthetstesting

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.