Oil and Gas

Course catalogue

hits
18
Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14000,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås. Riggoperasjon: Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/ eller manuelle/ kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/ eller vertikal forflytning av last. Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringen som er nødvendig for å kunne gjennomføre selvstendige riggoperasjoner. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

 

Modul O-2.2: Fallsikring - Søylesvingkran / enkel traverskran - Taljer / vinsjer. (16 timer opplæring).

Modul O-3.2: Rigging (32 timer opplæring) Beviset kan utstyres med opplæringsbedriftens/virksomhetens logo.This course is only available in Norwegian.

Course code: NOG-143-2
Course type: Classroom course
Duration: 1-3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk
Course code: KOL-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 8400,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

This course is only available in Norwegian.

Course code: BIKS-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 days (24 hours)
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Course code: KOL-014
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 10200,-

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte. Kurset tilfredsstiller kravene i AML § 6-5 til opplæring av verneombud.

Kursinnhold
- Arbeid med og innføring i Arbeidsmiljøloven
- Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- AMU
- HMS system (internkontroll)
- Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Fysisk arbeidsmiljø
- Sykefravær og arbeidsmiljø
- AKAN
- Inkluderende arbeidsliv
- Varsling

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-012
Course type: Classroom course
Duration: 1 day / 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3800,-

Hensikten med kurset er å gi opplæring av riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og bruk av redningsutstyr. Kurset gir kandidaten opplæring i hvordan de skal gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Leksjon 1 i Mod. O-2.2 og siste punkt i leksjon 2 i Mod. O-3.2


Kursinnhold
- Innledning
- Regelverk, standarder og retningslinjer
- Risikovurdering og risikohåndtering
- Konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr
- Kjennskap og ferdigheter til relevante typer fallsikringssystem, utstyr og metoder
- Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
- Skriftlig prøve

This course is only available in Norwegian.

Course code: BIKS-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 15200,-

Kursinnhold:

Modul O-2.6

- 6 timer teori

- 13 timer praksis

- 5 timer Eksamen/evaluering

 

Følgende blir bl.a gjennomgått:

Teori:

- Årsaker til uønskede hendelser

- Avviksrapportering

- Risikovurdering og risikostyring

- Barrierer

- Arbeidsmiljøloven

- Vegtrafikkloven

- Forskrift om Bruk av kjøretøy

- Norsk olje og gass - retningslinje 116

- Bruk av personlig verneutstyr

- Ulike typer lastbærere, konstruksjon, funksjon og virkemåte

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll av lastebærere, kriterier for bruk

- Planlegging av innlastning

- Festepunkter i lastebærere

- Krefter man sikrer lasten for

- Teoretisk eksamen

 

Praksis:

- Korrekt bruk av personlig verneutstyr

- Egen og andres sikkerhet

- Typeopplæring på truck, inkl. relevant tilleggsutstyr

- Gjennomføre brukerkontroll av lastebærere

- Sikring av last til paller

- Planlegge innlasting og sikring av ulike typer last i ulike typer lastbærere,

   inkl. bil/transportflak/tralle

- Funksjon av lastsikringsutstyr, som fiber og kjetting

- Bruk av lastsikringsutstyr, barriere og avstemplingsmateriell

- Kontroll av lastsikringsutstyr

- Gjennomføre innlasting og lastsikring av ulike typer last i forskjellige        lastbærere

- Bruk av ulike hjelpeverktøy

- Praktisk eksamen

 

Eksamen/Evaluering:

- Avsluttende prøver gjennomføres selvstendig og uten hjelpemidler.

Course code: KOL-003
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13000,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- G11 stroppekurs (se KOL-001)
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course code: KOL-028
Course type: Classroom course
Duration: 16 timer
Language: Norsk
Price: From NOK 10200,-

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon
Norsok Standard R-003N og R-005N - Sikker bruk av løfteutstyr.

Kursets målsetning:

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Introduksjon
Oppbygning av ståltau
Standarder for ståltau
Ståltau til kraner og maskiner
Bestilling av ståltau
Definering av bruddlaster
Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
Smøring og vedlikehold
Ståltau skiver
Vinsjer og tromler
Termineringer og endefester
Typiske feil og skader
Kontroll av ståltau etter ISO 4309
Teoretisk og praktisk kontroll
Utfylling av kontroll/evalueringsskjema
Eksamen/test

Læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj er inkludert i kursavgiften.

This course is only available in Norwegian.

G4 Traverskran med praksis Modul 2.7, 3.7 + 4.7

Course code: KOL-015
Course type: Classroom course
Duration: 5 days / 40 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

Modul 4.7 - G4 Bedriftsoppl. - 32 timer Oppl.virksomhet-16 timer

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: BIKS-001
Course type: Classroom course
Duration: 2 dager - 16 timer
Language: Norsk
Price: From NOK 10100,-
Course code: WEC-001
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4700,-

Hovedmålet med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R-003 og R-005 slik at kursdeltakerne blir familisert med - og kan bruke Norsok standard som oppslag i sitt daglige arbeid.

Regelverksreferanse:

Modul O-1.2

Course code: KOL-024
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: English
Price: From NOK 8400,-

Deltakerne vil få en god og sikker innføring i høytrykkstestingsutstyr, teori og praksis. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bruke trykkstestingsutstyr på en sikker måte, slik at ulykker og skader unngås.

Hensikt:

Hensikt: Hensikten med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og dokumentering av trykktesting som disiplin.

Innhold:

Svakheter i sammenføyninger og materialer

Omregningstabeller PSI - BAR

Hydrostatisk og Pneumatisk trykktesting

Sikkerhet ved trykktesting og fysiske barierer

HMS - Bruk av personlig verneutstyr

Generelle prosedyrer ved trykktesting / Eksempel

Fittings og høytrykkslanger - Trykklasser

Gjengetyper, flenser, ventiler, pakninger og bolter

Ulike metoder for trykktesting

Trykktestingsutstyr

Bruk av trykktestingsutstyr i praksis. Trykktesting

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-009
Course type: Classroom course
Duration: 42 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9800,-

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Truckfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den trucken som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og bruk av aktuelle trucker.

Bestått praktisk prøve på aktuelle trucker vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.2 (14 timer) Truck 

Modul 3.2 (6 timer) Praktisk bruk

Modul 4.2 Bedriftsoppl. - 20 timer Oppl.virksomhet-14 timer

 

The course is only available in Norwegian.

 

Course code: KOL-022
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 8900,-

Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig

Lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr

Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner

Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner

Utføre planlegging, identifisering og vurdering av farer, identifisering av og-

etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon

Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr

Kompetansekrav for ulike typer løfteutstyr

Krav til fadder og sensor

 

Hensikt:

Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner og gjennomfører disse i tråd med Norsok R-003

 

Innhold:

Myndihetskrav, Norsok R-003

Ulykker ved feil bruk, ansvar

Helhetlig planlegging

Utøve operasjonell ledelse

Kompetanse, vedlikehold

Oppbevaring av løfteutstyr

SJA, sikkerhetsbestemmelse kran

Personbefordring

Informasjonsutveksling

Fadderordning, øvelseskjøring

Klassifisering av enkle løfteinnretninger

Evaluering/Eksamen

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-023
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 5200,-

Kurset gir en grunnleggende innføring i høytrykkslanger og kuplinger og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal foreta inspeksjon og vedlikehold på høytrykksutstyr der slanger inngår som kritiske faktorer i systemet.

Kunne utføre forebyggende inspeksjoner og vedlikehold i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger, kunne registrere uregelmessigheter som f.eks høy temperatur, lekkasjer i slanger og kuplinger.

Hensikt:

Etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om høytrykkslanger og kuplinger for å kunne foreta visuell inspeksjon og kontroll for å ivareta sikkerheten, avdekke eventuelle lekkasjer slik at uønskede hendelser ikke oppstår.

Innhold:

Standarder og retningslinjer ( TR 1803 )

Merking og dokumentajon 

Sikkerhetskrav / HMS ved bruk av slanger og kuplinger 

Tabeller for slanger og kuplinger med oppbygning og forståelse 

Inspeksjon og kontroll av slanger

Definisjoner

Bruk av Hose, Dats Sheet

Vedlikeholdskonsept for slanger og kuplinger

Visuel inspeksjon. Gjenger, kuplinger og slanger

 Feil- og degraderingsmekanismer

 Slangelære inkl. Installasjonsgeometri

 Håndtering og oppbevaring av slanger


This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-011
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13000,-

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- G11 Stropp og anhuker opplæring (se KOL-001)
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere
- Ståltau / blokk
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.3 (16 timer) G11- Løfteredskap 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-006
Course type: Classroom course
Duration: 28 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Truckfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den trucken som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og bruk av aktuelle trucker.

Bestått praktisk prøve på aktuelle trucker vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.2 (14 timer) Truck 

Modul 3.2 (6 timer) Praktisk bruk


This course is only available in Norwegian.

Hits per page