Oil and Gas

Course catalogue

hits
8
Course code: TS-003
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

The course is only available in Norwegian

 

Kurset gir kjennskap til forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt. I tillegg gis kjennskap til virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser, samt kunnskap om metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg.

 

Rettet mot alle som arbeider i prosesser/områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer. 

 

Etter kurset skal deltakerne:

- kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt

- virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser

- kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg

 

Innhold
- Regelverk for godkjenning av gasskontrollør
- Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved gassmålinger for HC og O2
- Kontroll og vedlikeholdsrutiner for instrumentene
- Brann- og eksplosjonsteori
- Måleskalaen %LEL
- Sensorenes virkemåte
- Normer for forurensning i atmosfæren
- Risikofylt og ikke risikofylt entring
- Fremgangsmåte ved inertisering ved bruk av N2; samt lufting for sikker entring
- Relevante prosedyrer og instrukser
- Varsling og kommunikasjon samt praktisk bruk av radio
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Teoretiske og praktiske gruppeoppgaver (tester gjøres i vårt prosessanlegg i vår 10” container)
Course code: OLF-120
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 6500,-

Kurset er i henhold til Norsk olje og gass' Håndbok i fittings og small bore systemer. Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte , montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.

Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.

Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.


Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy

Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere

Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting

Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk

Course code: TS-007
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14750,-

The course for you that must issue a work certificate according to the Norwegian Labor Authority’s regulations nr 1357 “Regulations for execution of work», and is to be registered as a Gas tester offshore or in ship yard, chemical or petro-chemical plants.

Content:

HES – datasheets and physical/chemical terms.Fire and explosion theory with practical demonstrations.Measuring principle, function and limitations for: sensors for flammable gas, oxygen and hazardous substances.Regulations and guidelines.Operation and use of gas measuring instruments.Quality control of equipment and personnel.LRA (low radioactive deposition)Measuring methods benzene.Dangers of static electricityZone classificationGas freeing and cleaning methodsDangers of H2S and benzene exposurePreparations for safe entry and correct use of protective equipment.Work permits and safe job analysis (WP/SJA)Group tasks: Develop plan for nitrogen purging, valve and blinding plan according to procedure for preparations before and after maintenance. Gas freeing: Practical group task in our mobile course container (miniature process facility).Practical and written exam

 

Course code: TS-006
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

Repetisjonskurs for deg som skal signere for arbeid og entring iht Forskrift nr.1357 ”Forskrift om utførelse av arbeid” og som skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri iht. krav fra Direktoratet for arbeidstilsynet (krever repetisjon ila 5 år).

 

Kursinnhold

- Brann- og eksplosjonsteori. Eksplosjonsområder. Klassifisering av brannfarlig vare. Tennkilder. Gruppeoppgave med gjennomgang og demonstrasjoner

- Gjennomgang av forskrifter. Gruppeoppgave med gjennomgang

- Klargjøring før vedlikehold av HCførende systemer

- Rengjøringsmetoder og måleplaner

- Områdeklarering med Arbeidstillatelse

- Klargjøring før bruk og betjening av instrumenter

 

Deles i 3 grupper som hver har praktiske øvelser med instrumenter for:

- Brennbare gasser

- Oksygen

- Helseskadelige stoffer

- Radioaktivitet

- Gassmålinger og LRA-målinger. Deltakerne gjennomfører div målinger og diskuterer problemstillinger og akseptable løsninger

- Statisk elektrisitet som tennkilde. Farer og forholdsregler

- Gassfriing av system/tanker med vann, damp og nøytralgass N2

- Praktisk og skriftlig sluttest

Course code: TS-004
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

Kurset gir sertifisering for arbeid og entring iht. Norsk forskrift nr. 1357 "Forskrift om utførelse av arbeid".


Innhold
- Forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser
- Sikker entring
- Lekkasjesøk
- Prinsipp for rengjøring og gassfriing av systemer/tanker med vann, damp og nøytralgass N2
- Bærbare gassmålingsinstrumenter som kan måle i nøytralgass(inert) atmosfære
- Teoretiske og praktiske øvelser i gassfriings- og rengjøringsmetoder
- Utarbeide spylingsplan for N2, avstengningsplan og utblindingsplan iht prosedyre
- Gassmålinger i anlegget iht utarbeidede planer over
- Gassfriing (skarp øvelse)
- Avsluttende skriftlig test

Course code: TS-008
Course type: Classroom course
Duration: Not set
Language: Not set
Price: From NOK 12700,-
Course code: TS-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 2850,-

Only in norwegian.

 

Kurset gir kursdeltakerne grunnleggende kunnskap om olje og gass produksjon, systemer og arbeidsform.

 

Innhold

- Oljens historie
- Reservoar og brønner
- Installasjonstype
- Olje & gass prosessen
- Hjelpesystem
- Utstyr
- Sikkerhet
- Arbeidstillatelse (AT)
- Sikker jobbanalyse (SJA)
- Sikkerhetsdatablad
- Nødavstenging (NAS)
- Prosessavstenging (PAS)
- Innføring prosess- og instrumenttegning (P&ID)
Course code: TS-002EN
Course type: Classroom course
Duration: 1 days
Language: English
Price: From NOK 3550,-

The course gives course participants basic knowledge of oil and gas production, systems and work methods. Suited for new employees, maintenance and safety personnel, and others who should know something about the process and safety systems in the oil and gas production.

Hits per page