Oil and Gas

Course catalogue

hits
8
Course code: MTP-009
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 1150,-

The NORSOK R-003 standard, Safe Use of Lifting Equipment is the industry standard for operating lifting equipment on the Norwegian continental shelf.


The course, “Safe Use of Offshore Cranes”, builds on NORSOK R-003 and is an important means for satisfying governmental regulations for maintaining and verifying competence in the safe use of lifting equipment.


The course focuses ongood work practices, as well as good attitudes and understanding of safety for crane operations, in accordance with the NORSOK R-003 standard.


Course Content:
-Introduction
-Rolls and responsibilities
-Planning and supervising
-Communication
-Supply vessels
-Load bearers
-Chemicals
-Lifting to and from the rig floor
-Using guy wires
-Lifting drilling pipes and casings
-Assembly and disassembly lifts
-Lifting scaffolding material and planks
-Operating blind
-Personnel lifts

Course code: MTP-009
Course type: E-learning course
Duration: 2,5 hours
Language: English
Price: NOK 1150,-

The NORSOK R-003 standard, Safe Use of Lifting Equipment is the industry standard for operating lifting equipment on the Norwegian continental shelf.


The course, “Safe Use of Offshore Cranes”, builds on NORSOK R-003 and is an important means for satisfying governmental regulations for maintaining and verifying competence in the safe use of lifting equipment.


The course focuses ongood work practices, as well as good attitudes and understanding of safety for crane operations, in accordance with the NORSOK R-003 standard.


Course Content:
-Introduction
-Rolls and responsibilities
-Planning and supervising
-Communication
-Supply vessels
-Load bearers
-Chemicals
-Lifting to and from the rig floor
-Using guy wires
-Lifting drilling pipes and casings
-Assembly and disassembly lifts
-Lifting scaffolding material and planks
-Operating blind
-Personnel lifts

Course code: ROK-005
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 25000,-

Kursinnhold:

Re‐treningen i vår offshorekran simulator er basert på kravene i Norsok R‐003, punkt B.8 – Vedlikehold av kompetanse og punkt B.9 – Verifikasjon av kompetanse.

 

Link til punktene i Norsok standard R003N:

http://www.rogaland-kranskole.no/uploads/kundefiler/B.8.pdf

Det blir fokusert og trent på bl.a følgende momenter for de ulike roller: 

Operatør av offshorekran: 

- lede og ivareta sikkerheten for det enkelte løftet

- planlegge den enkelte løfteoperasjonen samt velge passende løfteredskap

- sørge for nødvendig varsling av pågående løfteoperasjoner

- sørge for at nødvendig kommunikasjon er opprettet mellom alle som er involvert i operasjonen

- koordinere løfteoperasjonen i forhold til andre pågående aktiviteter

- operere løfteinnretningen og løfteredskap korrekt i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK‐standarden og selskapsinterne styrende dokumenter

- rette seg etter instrukser og signaler fra signalgiver, og adlyde stoppsignal uansett hvem som gir dette

- operere utstyret i samsvar med de kapasitetene og begrensningene som gjelder for løfteinnretningen

Anhuker: 

- delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen

- velge og bruke løfteredskap i samsvar med produsentens bruksanvisning, denne NORSOK‐standarden og selskapsinterne styrende dokumenter

- sørge for at last og lastebærer er forsvarlig klargjort og sikret før løfteoperasjonen settes i gang

- utføre anhuking og avhuking av stropper til og fra lasten og til og fra krankrok eller løfteredskap gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løfting, og når kroken er frigjort etter endt løft. 

Signalgiver: 

- delta i planlegging av den enkelte løfteoperasjonen

- klarere løfteruten og sørge for nødvendig avsperring for å holde personell som ikke er involvert i løfteoperasjonen, utenfor eksponert område

- forsikre seg om at anhuker er i sikkert område ved heving og låring av last

- være i visuell ‐ eller radiokontakt med operatør av løfteinnretning og med anhuker ved begynnelsen og slutten av løftet

- gi startsignal for å dirigere sikker bevegelse av løfteinnretningen og kroklasten i samsvar med denne NORSOK‐standarden og selskapsinterne styrende dokumenter

Link til brosjyre:

- Norsk brosjyre: http://www.rogaland-kranskole.no/uploads/kundefiler/Brosjyre_Norsk.pdf

- Engelsk brosjyre: http://www.rogaland-kranskole.no/uploads/kundefiler/Brosjyre_Engelsk.pdf

Course code: NOV-002
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19900,-

Kurset er obligatorisk retraining i henhold til NORSOK R003.

Vi benytter vår DNV GL klasse A og P kransimulator og klasseromsundervisning. Klasse P simulatoren representerer en fullverdig Moldekran, sammen med komplett maskinrom tilbyr vi en unik opplæring. 

Etter bestått kurs vil deltagerne ha god kunnskap om kranens sikkerhetssystemer og bruksbegrensninger. 

Hensikten med kurset er å verifisere at kranoperatører har nok teoretisk og praktisk kunnskap i sikker bruk av offshore kran. Dette for å hindre uønskede hendelser under løfteoperasjoner med offshorekran.

Målsetningen med opplæringen er å gi en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretisk og praktisk forståelse for å sikre arbeidsoperasjoner/nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell/ulykker kan unngås. 


Kursinnhold: 

- Diskutere ulykker knyttet til løfte- og håndteringsoperasjoner 
- Forklare standard arbeidsprosedyrer for kranførere i Norge
- Demonstrere riktig bruk av simulator utstyr
- Demonstrere riktig løfteoperasjoner under varierende forhold
- Demonstrere kritiske løfteoperasjoner ferdigheter
- Demonstrere riktig bruk av offshorekran sikkerhetssystemer
- Demonstrere passende reaksjon på ulike kranhendelser
- Demonstrere riktig løfting av personell 

 

 

Course code: ROK-006
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10500,-

Kursinnhold:

Modul O-2.1 - 40 timer teori

Link til moduloversikt: 
http://rogaland-kranskole.no/index.php?sideID=221

Følgende blir bl.a gjennomgått:
Teori:
- Definisjon på offshorekran
- Bruksområder for offshorekraner og fastmonterte hydrauliske kraner
- Ulykker med offshorekraner
- Lover, forskrifter og standarder vedr. offshorekraner
- Krav til kranfører
- Oppbygging, konstruksjon og montering av forskjellige typer offshorekraner
- Fundament / pidestall
- Bomkonstruksjoner
- Elektrisk anlegg
- Hydraulikk / elektronikk
- Mekanikk
- Lastdiagram
- Vinsj
- Sikker bruk av offshorekraner
- Teoretisk eksamen

Course code: KON-002
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian and English
Price: From NOK 20000,-

This course is a mandatory retraining course according to NORSOK R003 to provide G5 crane operators with knowledge, understanding and skills in emergency situations of crane operations. The course includes in-depth exercises on a full scale DNV GL Class A crane simulator, supported by a program of lectures and instruction.

The course can be adapted to suit company specific needs, i.e. by using company specific loading/unloading procedures.

The course will enable the participants to handle normal  as well as critical operations i.e.

- Communication
- Planning
 -Use of crane emergency equipment
- Various lift operations under pressure
- Choice of correct actions if unwanted incidents occur

 

Theory:

- Laws and regulations 
- The safety functions of the crane 
- The safe operation of offshore cranes
- Human factors

 

Simulator exercises: 

- Operational limitations of crane operations 
- Communication during crane operations 
- Preparation and planning of crane operations 
- Internal transport on the installation 
- Loading and unloading supply vessels 
- Transport of personnel 
- Crane operation on various installations (fixed/floating)

Course code: KON-001
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: English
Price: From NOK 17000,-

In-depth training on a full-scale DNV GL Class A crane simulator, supported by a program of lectures and instruction. The course covers various types of loads and external forces affecting the load on crane and vessel.

The course can be adapted to suit company-specific needs regarding the choice of loading / unloading procedures and exercises.

This course will give the candidates basic knowledge, understanding and practical skills within:

- Lifting operations
- Forces
- Communication
- Planning
- Procedures
- Limitations
- Safety functions 
- Start / stop procedures 
- Operational limitations of crane operations 
- Communication during crane operations 
- Preparation and planning of crane operations 
- Internal transport on the installation 
- Loading and unloading supply vessels 
- Crane operation on various fixed and floating installations

Course code: NOV-001
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10000,-

This course will provide future crane operators with good basic theoretical offshore crane training, so that incidents and accidents associated with lifting operations are avoided. Certified safety training according to module O-2.1. Theoretical part offshore cranes followed by theoretical exam.


Learning Goals:
*Explain safe use, structure design and construction of offshore cranes.
*Explain operation of offshore cranes.
*Explain the importance of maintenance, principles and documentation for offshore cranes


Learning initiative provides focus on the following key areas:
*The training will give students a good understanding of the principles of offshore construction, operation, maintenance and use, so that accidents related to lifting operations are avoided.
*The training covers the theoretical safety training required G5 Offshore and G20 Fixed hydraulic crane.
*The training ends with a written theoretical test.

When trained person has passed the theoretical test and examination for slingers with practical test on offshore crane, this will be the basis for issuing a certificate of competence for leading offshore crane.

 

Hits per page