Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs ROS-analyser i kraftbransjen

Course information

Target group:

Målgruppen er beslutningstakere, prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, deriblant personer som arbeider med ROS-analyse og risikostyring i kraftforsyningen.

Description:

Beredskapsforskriften stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for kraftforsyningen. ROS-analysene er en del av risikostyringen i en virksomhet. Det finnes mange veiledninger og standarder for hvordan en ROS-analyse kan gjennomføres – både generelle og bransje- / fagspesifikke.

I dette kurset retter vi oppmerksomhet mot hvordan vi gjennomfører en spesiell type ROS-analyse, nemlig en strukturert grovanalyse, i praksis. Kurset er knyttet opp mot kravene i Beredskapsforskriften og bygger på Veiledning i ROS-analyser for kraftforsyningen (NVE & Proactima 2010) og Eksempelsamling for ROS-analyser i kraftforsyningen (NVE & Proactima 2010). Eksemplene som anvendes i kurset er tilpasset kraftforsyningen.

 

 Temaer som blir tatt opp i kurset er:
• Introduksjon til risikostyring i kraftforsyningen
• Risiko- og sårbarhetsanalysens plass i risikostyringsarbeidet
• Hvordan risiko- og sårbarhetsanalyser kan brukes som beslutningsunderlag
• Lovverkets betydning for risiko- og sårbarhetsanalyser i kraftforsyningen
• Hva menes med risiko
• Hva menes med sårbarhet
• Grovanalyse – teori og praktisk gjennomføring
• Hvordan komme i gang med en ROS-analyse
• Hvordan gjennomføre risikovurderinger
• Hvordan gjennomføre sårbarhetsvurderinger
• Hvordan presentere resultatene
• Tiltak og oppfølging
• Eksempler på ROS-analyser i kraftforsyningen med bruk av grovanalyse

 

I samlingen settes ROS-analysen inn i en større sammenheng, gjennom fokus på begrepene samfunnssikkerhet og risikostyring. Samlingen inneholder foredrag relatert til tematikk som omhandles i e-læringskurset, og man vil tilegne seg praktisk erfaring med deltagelse i ROS-analyser gjennom case-arbeid. Tiden til casearbeid er begrenset, og om man ønsker en mer inngående kjennskap til rollen som prosessleder anbefaler Proactima at man deltar på en todagers samling. I dag to har man større fokus på praktisk casearbeid og rollen som fasilitator i en ROS-analyse.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.