Oil and Gas
Back to the course catalogue

ISM Koden - Sikkerhetsstyring

Course information

Target group:

Ansatte i maritime selskap. Involverte i selskapet (rederiet) sitt sikkerhetsstyringssystem (ISM koden) i landorganisasjonen og om bord på fartøyene

Description:

ISM-koden (International safety management code – A.741(18)) er en internasjonal sikkerhetsstyringsstandard for drift av fartøy (flyttbare installasjoner til sjøs) og hindring av forurensing. Tolv år etter at ISM koden ble obligatorisk, gjennomførte IMO den første revideringen (gjennomgang) av koden. Endringene ble gjort gjeldende fra og med juli 2010. Den siste “oppdateringen” (forandringer) av ISM koden (2014) er gjeldende fra og med 2015.

Kurset tar for seg ISM kodens oppbygning og krav satt i koden. Samt hvordan selskapet (rederi) delegerer, og hvordan de involverte ivaretar sine oppgaver og plikter.

Kursdeltagerne skal etter gjennomført kurs forstå bakgrunn og formål med ISM koden. Selskapet sitt ansvar, samt være i stand til å bidra med å gjennomføre, evaluere og kontinuerlig forbedre et selskap sitt styringssystem

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.